Logo estrella Unitat · Argentona per la República} Unitat · Argentona per la República

Programa Electoral

En un opuscle que Unitat · Argentona per la República va editar amb motiu de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 podíem llegir alguns dels objectius bàsics que es proposaven executar els membres del nou partit. Escrivien:

Les persones han de ser el centre de la política. Un bon govern ha de facilitar que la gent visqui bé, i treballar perquè l'entorn social del poble sigui ric, crític i solidari.

L'Ajuntament ha de ser una administració propera, transparent i eficient. La institució s'ha de guanyar la confiança de la gent i el poble se l'ha de fer seva.

Hem de trobar la manera més equilibrada d'encaixar les nostres vides amb l'entorn urbà, agrari i forestal del poble.

És obvi que l’equip responsable de gestionar aquest període que ara acaba no ha aconseguit ni de bon tros aquests objectius.

Tanmateix, les noves persones que ara ens comprometem a donar suport a la nova UNITAT seguim creient totalment vàlides aquestes afirmacions i estem disposats a dur-les endavant. Ens sentim continuadors dels principis i de la ideologia que va impulsar la creació d’UNITAT.

La sortida, però, dels grups que varen formar part dels projecte inicial ha alliberat de compromisos les persones que han volgut seguir optant per governar l’ajuntament amb el mateix nom d’UNITAT assumint tots el pros i contres que el mandat del 2019 ha arrossegat.

A l’hora d’escriure el programa ens hem basat en el que es va escriure l’any 2019. Hem volgut, però, abandonar redactats de difícil sintaxi i comprensió, explicant quines mesures i eines utilitzaríem per fer realitat aquests propòsits. Hem preferit textos concisos, fàcils de llegir, amb compromisos concrets que fugin de les afirmacions ambigües o que no comprometin a res.

Per això el nostre programa es presenta amb cent propostes que ens agradaria, amb el vostre ajut i els vostres vots, poder tenir ocasió de realitzar o, com a mínim, endegar. Sabem que moltes d’elles requeriran, si les podem dur a terme, més d’un mandat. I possiblement el temps que transcorrerà entre aquest i el següent farà que algunes d’aquestes propostes siguin modificades o desestimades. Per aquesta raó ja vàrem publicar un document que contenia 50 d’aquestes propostes, les que ens semblaven més urgents i possibles de fer en un mandat. Aquí les posem totes perquè ens serveixin de guia i no oblidem mai els objectius fundacionals bàsics que hem citat al començament d’aquest text.

Aquestes són les nostres propostes

  SERVEIS INTERNS

 1. Farem participar el poble en la priorització de projectes.
 2. Tindrem en compte criteris socials en l'adjudicació de serveis.
 3. Crearem el telèfon "Parla amb l'alcalde".
 4. Incorporarem els informes dels diferents Consells municipals en els expedients que van al Ple.
 5. Posarem un responsable encarregat d'aconseguir una organització més àgil i eficaç de l'ajuntament.
 6. Redissenyarem l’organització interna per a fer-la més eficaç i àgil.
 7. Municipalitzarem tots els serveis possibles.
 8. Designarem una persona com a responsable de gestionar subvencions i obtenir recursos.
 9. Farem públic cada any l'estat d'execució del pressupost.
 10. Millorarem els serveis municipals de comunicació garantint la neutralitat ideològica i la participació plural.
 11. Farem Audiències públiques amb freqüència trimestral.
 12. Crearem una comissió de seguiment dels contractes públics.
 13. Ajudarem a implantar projectes de coeducació en tots els àmbits del municipi.
 14. SERVEIS A LES PERSONES

 15. Reactivarem o en el seu cas crearem els Consells de Salut, de Cultura, de Joves, d'Infants, de Gent gran i de Seguretat.
 16. Negociarem amb el Departament de Salut de la Generalitat la incorporació d'un pediatra al CAP del Cros.
 17. Promourem polítiques per millorar les condicions de vida al llarg de tot el cicle vital.
 18. Oferirem cursos sobre l'ús del DEA i la reanimació cardiorespiratòria.
 19. Aprovarem un Pla d'acció, amb espais i equips d'assessorament, per a persones en situació de vulnerabilitat.
 20. Municipalitzarem la gestió del Casal de la Gent Gran.
 21. Facilitarem l’accés als equipaments assistencials bàsics mitjançant serveis de transport públic compartit.
 22. Establirem protocols que garanteixin una convivència agradable entre humans i animals.
 23. Farem un pla de millora quadriennal de les instal·lacions escolars.
 24. Millorarem els programes PFI i treballarem per a començar una oferta de FP de grau mitjà.
 25. Crearem un Centre Socioeducatiu d'acollida de tarda amb un educador per a infants en situació de risc.
 26. Crearem una escola municipal de música.
 27. Executarem el projecte modificat que inclou la nova Biblioteca, reubicant l'Arxiu municipal i la Ràdio.
 28. Elaborarem un Pla estratègic de Cultura que inciti els joves a implicar-s'hi i participar.
 29. Posarem al servei del poble la casa Puig i Cadafalch donant-li els usos adequats.
 30. Impulsarem l'ampliació del Museu del Càntir comprant l'edifici veí incorporant-hi l'Escola de Ceràmica.
 31. Farem créixer la Fira Argillà recuperant la dimensió urbana que inclourà el vessant popular i el professional.
 32. Potenciarem el festival Sense Portes per tal que sigui un pol d'atracció per a tot Catalunya.
 33. Vetllarem per l'ús del català a l'administració i el promocionarem a les entitats del poble.
 34. Promourem un banc de memòria històrica estructurat amb aportacions dels veïns, que difondrem per escoles i entitats.
 35. Revisarem els convenis actuals de gestió de la Sala i del Centre Parroquial per a augmentar el nombre d'activitats.
 36. Crearem nous espais destinats als joves, millorarem els existents i ampliarem l'horari del Casal de Joves.
 37. Consensuarem la ubicació per a un Hotel d'Entitats del teixit associatiu.
 38. Farem un Pla d'equipaments esportius d'acord amb el pla director de la Generalitat incloent-ne de nous i millorant els actuals.
 39. Crearem espais de salut i d'activitat física a l'aire lliure instal·lant barres i màquines.
 40. Promourem l'adequació de les voreres de la Riera d'Argentona per a fer-ne un passeig agradable.
 41. Potenciarem la creació d'associacions de familiars afectats per malalties que provoquen discapacitats funcionals bàsiques.
 42. Proposarem un pla d'acció per fer front a les drogodependències.
 43. Tindrem cura de la salut mental i el benestar emocional del vilatans.
 44. Inclourem la salut en les iniciatives mediambientals.
 45. Farem projectes d'inserció laboral, amb acompanyaments, per a persones en situacions de vulnerabilitat.
 46. Establirem espais i equips d'assessorament i suport en casos de desnonament o finalització de lloguer.
 47. Crearem mecanismes perquè cap persona gran es senti sola.
 48. Donarem preferència a les polítiques d'envelliment actiu amb activitats culturals i formatives.
 49. Ampliarem els serveis d'atenció domiciliària amb l'ajut d'associacions de voluntaris.
 50. Ampliarem l'horari d'obertura del Casal de joves.
 51. Mantindrem oberts, fora de l'horari escolar, els patis de les escoles per a usos esportius.
 52. Ajudarem els projectes destinats a millorar la qualitat educativa.
 53. Participarem i treballarem per millorar la implantació del projecte Educació 360.
 54. Participarem de forma activa en els projectes de mediació i mentoria escolar.
 55. Ajudarem a implementar el Projecte Educatiu d'Entorn.
 56. Potenciarem l'Escola de Ceràmica per convertir-la en un referent nacional.
 57. Programarem el disseny i comercialització del Càntir de l'Any com un esdeveniment de caràcter nacional.
 58. Crearem noves sales per a exposicions.
 59. Condicionarem i rehabilitarem totes les zones esportives.
 60. Ordenarem el Pla d'equipaments esportius d'acord amb el Pla Director d'Eq. Esportius de Catalunya.
 61. Redactarem un Estudi de Programació pel que fa a millora i adequació dels equipaments existents.
 62. Establirem un calendari realista d'actuacions que inclogui una inversió anual de millora i manteniment.
 63. Organitzarem esdeveniments esportius populars com la Cursa de la Dona.
 64. Supervisarem l'aplicació dels protocols de les colònies de gats i revisarem el de recollida d'animals.
 65. SERVEIS ECONÒMICS

 66. Incentivarem la instal·lació d'empreses socialment responsables i capdavanteres en la lluita contra canvi climàtic.
 67. Potenciarem els mercats setmanals i les fires comercials que afavoreixin el comerç local.
 68. Promourem la millora del paisatge urbà que faciliti la renovació d'accessos i façanes de comerços.
 69. Farem una ordenança municipal, basada en l'ADN, que ajudi a eliminar dels carrers les defecacions animals.
 70. Reduirem el balanç energètic impulsant la instal·lació de panells fotovoltaics.
 71. Impulsarem una mobilitat sostenible i renovarem el parc mòbil municipal amb vehicles elèctrics.
 72. Potenciarem i/o crearem transport públic de circumval·lació entre veïnats i centre.
 73. Promourem les mesures de SomMobilitat per a una mobilitat sostenible al municipi.
 74. Transformarem el conjunt Plaça de Vendre - Biblioteca en una zona comercial i cultural de qualitat.
 75. Treballarem per aconseguir la recepció 5G a tots els indrets del municipi.
 76. SERVEIS TERRITORIALS

 77. Impulsarem la construcció d'habitatge dotacional per a joves i gent gran.
 78. Desenvoluparem El Collell, per a obtenir habitatge protegit, equipaments i la connectivitat viària necessària.
 79. Relligarem el Cros amb el poble, fent-lo sostenible urbanísticament i econòmica, potenciant nous equipaments.
 80. Establirem plans anuals de manteniment i millora de voreres i espai públic en general.
 81. Planificarem aparcaments soterrats al voltant del centre per suplir la manca d'aparcament de pupil·latge.
 82. Crearem aparcaments gratuïts en superfície i a la perifèria a distàncies inferiors als 500 m. del centre.
 83. Dedicarem el màxim esforç a trobar el més ampli consens per a fer realitat el projecte de la Velcro que entre tots decidim.
 84. Tractarem el manteniment de l'espai públic dels veïnats com si fos Sol Urbà Consolidat.
 85. Redactarem un Pla Director d’arbrat viari que determini quin arbre toca a cada lloc sense crear conflictes amb els veïns.
 86. Millorarem la senyalització de rutes de muntanya i adequarem els camins entre nucli i urbanitzacions.
 87. Naturalitzarem l'espai de la Font Picant adequant-lo per a gaudi de grans i petits.
 88. Destinarem part del PA-13 Serra Lladó per a habitatges de lloguer dotacional per a joves.
 89. Agilitzarem el desenvolupament del Pla de Millora PMU-1 que inclou habitatge protegit.
 90. Dissenyarem i construirem rutes escolars segures eliminant barreres arquitectòniques.
 91. Redissenyarem la zona vermella amb 250 places d'aparcament.
 92. Potenciarem i/o crearem transports públics de circumval·lació entre els veïnats i el centre.
 93. Modificarem aspectes parcials del POUM i desenvoluparem els Plans Especials.
 94. Redibuixarem la façana nord del poble per fer-la més sostenible i acollidora.
 95. Negociarem l’obtenció de 12.000 m2 de sòl per a nous equipaments.
 96. Impulsarem la creació de 195 habitatges al Cros amb la corresponent dotació d'espais per fer un barri viable socialment i i econòmica.
 97. Treballarem (amb altres administracions) per a la regeneració ambiental de la riera d’Argentona.
 98. Millorarem el paisatge urbà amb un pla de manteniment i ajuts als espais privats.
 99. Farem carrers amb prioritat invertida, plataforma única i limitació de velocitat a 10 km/h.
 100. Descatalogarem els plàtans del Passeig Marina per esporgar-los i/o substituir-los.
 101. Millorarem la jardineria substituint l'arbrat obsolet i disfuncional.
 102. Portarem l'art al carrer amb instal·lació d'escultures donant preferència als autors joves.
 103. Crearem un entorn amable i tranquil a la Vall de Clarà.